Privacyverklaring FerLei Legal

Welkom bij FerLei Legal en dank voor het gebruik maken van onze diensten. Wij respecteren uw privacy en wij nemen de bescherming van uw privacy serieus. Met dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of website gebruikt. Ook laten wij u weten waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we deze bewaren en hoe ze worden beveiligd. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van FerLei Legal en het gebruik van de website en nieuwsbrieven. U dient zich ervan bewust te zijn dat FerLei Legal niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere dienstverleners, (web)sites en bronnen. Door gebruik te maken van de diensten van FerLei Legal en de website www.ferlei-legal.nl geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren en stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoons- en bedrijfsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van FerLei Legal.

FerLei Legal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoons- en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:

• die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;

• persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;

• persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Over ons

Locatie Den Haag

Website https://www.ferlei-legal.nl    

E-mail info@ferlei-legal.nl 

Facebook https://www.facebook.com/FerLei.Legal 

Instagram https://www.instagram.com/ferlei.legal/

Telefoonnummer 06-49175526

KvK-nummer 82023115

Btw-nummer NL003629005B92

 1. Wat voor gegevens verzamelen wij van u?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan onze website, betalingsgegevens en eventuele persoonsgegevens uit de door u aangeleverde casus. Meer specifiek verzamelen we de volgende gegevens:

Contactformulier

– voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer 

Offerteaanvraag – factuur

– Voor- en achternaam

– In geval van een bedrijf, de bedrijfsnaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Rekeningnummer

– KvK-nummer (indien van toepassing)

 1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor, of gebruik wenst te maken van, een van onze diensten vragen we u om persoons- en/of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van FerLei Legal of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoons- en bedrijfsgegevens waarover wij beschikken.

 1. (Persoons)gegevens van minderjarigen

FerLei Legal heeft niet het oogmerk om middels de website, formulieren of haar Diensten, gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is wel mogelijk, indien de minderjarige toestemming heeft van zijn ouders of voogd. We kunnen echter niet exact controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u als ouder/voogd van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ferlei-legal.nl. De betreffende informatie zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

 1. Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard, waar uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat door de aard van uw adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan ons of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken.

 1. Waarom hebben wij uw informatie nodig?

Wanneer u e-mailberichten en/of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoons- en bedrijfsgegevens die voor de desbetreffende situatie nodig zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een van onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Als u ervoor kiest om van onze juridische diensten gebruik te maken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot deze privacyverklaring. De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van onze juridische dienstverlening. Wij zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve (eventueel) zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Uw informatie zal ook worden verzameld om contact met u op te nemen, u van offertes of opdrachtbevestigingen te voorzien en om onze juridische dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante zaken. Daarnaast zullen uw gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van betalingen of om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze juridische dienstverlening. Alle informatie die u met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard. 

Uw gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of om u anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. 

De termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op onze website, tenzij anders gedefinieerd in deze privacyverklaring. 

 1. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onderhavig privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens zijn: 

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van onze juridische dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het analyseren van het gebruik en verbetering van de website;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

FerLei Legal maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze juridische dienstverlening kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. De informatie die wij vragen wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De website maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen om u te identificeren.

Hieronder is de koppeling naar de privacyverklaring van een externe dienstverlener die door de website worden gebruikt:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Dat is nodig in geval van een wettelijke verplichting, zoals voor onze verplichtingen naar de Belastingdienst. 

 1. Derden

De verkregen informatie omtrent contactgegevens wordt niet met derden gedeeld, mits toestemming is gegeven door de betreffende persoon. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Een voorbeeld hiervan is het delen van persoonsgegevens om een politieonderzoek mogelijk te maken of vooruit te helpen. In dat geval zijn wij op basis van de wet verplicht persoonsgegevens af te geven. Persoonsgegevens kunnen wel worden gedeeld met derden indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Denk daarbij aan het koppelen van uw rechtsvraag aan een specifieke specialist. FerLei Legal, met inbegrip van diens medewerkers, is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 1. Beveiliging

Wij waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van je persoonsgegevens en wij streven ernaar om aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ferlei-legal.nl

 1. Koppelingen naar andere sites 

De website kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Wij vinden het van belang dat u ervan op de hoogte bent dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de privacyverklaring of de praktijken van sites of diensten van derden. 

 1. Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze websites en diensten van FerLei Legal. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om onze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Keuzes voor persoons- en bedrijfsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en/of verwijderen van alle persoons- en bedrijfsinformatie welke op dat moment aan ons is verstrekt.

 1. Uw rechten over de persoonsgegevens

Indien u uw gegevens wilt raadplegen, aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. U heeft de volgende rechten:

 • Het recht op informatie (u mag vragen welke persoonsgegevens zijn opgeslagen); 
 • Het recht op inzage (u mag uw dossier opvragen bij ons); 
 • Het recht op rectificatie (u mag aangegeven dat uw persoonsgegevens zijn veranderd zoals bij een verhuizing of een ander telefoonnummer); 
 • Het recht om vergeten te worden (u mag ons vragen om uw gegevens te laten verwijderen).
 1. Bewaartermijn

FerLei Legal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wat betreft het termijn hanteert FerLei Legal verschillende situaties:

 • Om te kunnen voldoen aan fiscale termijnen, worden gegevens bewaard voor de duur van7 jaren;
 • Om de rechten die voortvloeien uit een verkregen vonnis dan wel een andere executoriale titel veilig te stellen. In dat geval zal de geldigheid van deze titel als uitgangspunt voor het termijn gelden. Deze termijn kan tot 20 jaar duren;
 • In geval de gegevens nodig zijn om de rechten van FerLei Legal of klanten veilig te stellen. Er wordt dan aangesloten worden bij de termijn tot welk het betreffende recht ingeroepen kan worden, te weten, 5 jaren;
 • Indien de gegevens geen doel meer dienen, worden deze zo snel mogelijk, doch binnen één jaar na verstrekking ervan verwijderd worden. 
 1. Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”)

Wij tolereren geen misbruik van onze website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van de website van FerLei Legal toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. 

Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam en/of spoof e-mails bijvoorbeeld), en/of indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door FerLei Legal gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons te voorzien van een e-mailbericht met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene Voorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

 1. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies”, zijnde: tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar servers van FerLei Legal of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. U wordt dus geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

 1. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan onderhavig privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over onderhavig privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 1 augustus 2021.