8AM – 17PM

ALGEMENE VOORWAARDEN FERLEI LEGAL

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van (“FerLei Legal”), een onderneming te Den Haag. FerLei Legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82023115 en verleent juridische bijstand en geeft juridisch advies.

Het doornemen van de ‘kleine letters’ is niet de leukste bezigheid, maar wel een belangrijke. Er is geprobeerd de tekst zo duidelijk mogelijk op te stellen, maar toch kan het zijn dat dat sommige delen van de Algemene Voorwaarden vragen bij de lezer kunnen oproepen. Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@ferlei-legal.nl of te bellen/Whatsappen via nummer 06-49175526. 

Van tijd tot tijd zullen wij de Algemene Voorwaarden aanpassen of aanvullen. Dit doen wij om te kunnen voldoen aan de meest actuele wetten en regels. Houd onze website in de gaten voor eventuele wijzigingsinformatie. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de eventuele wijzigingen.

Artikel 01 – Definities 

Artikel 02 – Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst van opdracht

Artikel 03 – Aanbiedingen en offertes

Artikel 04 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 05 – Verplichtingen Opdrachtgever

Artikel 06 – Annulering en opzegging door Opdrachtgever

Artikel 07 – Tussentijdse beëindiging

Artikel 08 – Honorarium, verschotten en facturering

Artikel 09 – Betaling van facturen

Artikel 10 – Vaste prijsafspraken 

Artikel 11 – No cure – no pay 

Artikel 12 – Geheimhouding 

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Artikel 14 – Inschakelen deskundige

Artikel 15 – Doorverwijzing naar een advocaat

Artikel 16 – Gewijzigde omstandigheden en meerwerk 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

Artikel 18 – Overmacht

Artikel 19 – Klachtenregeling 

Artikel 20 – Persoonsregistratie

Artikel 21 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen gehanteerd met de volgende betekenissen:

 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van FerLei Legal.
 • FerLei Legal: de eenmanszaak FerLei Legal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82023115 te Den Haag.
 • Opdrachtgever: de partij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die diensten afneemt van FerLei Legal;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en FerLei Legal;
 • Wederpartij: de partij die naar het oordeel van de Opdrachtgever aansprakelijk is voor Schade en/of de maatschappij waarbij deze partij één of meerdere (aansprakelijkheids-)verzekeringen afgesloten heeft;
 • Schade: schade die de Opdrachtgever heeft geleden en/of nog zal lijden, waaronder ook begrepen is letselschade, inkomensverlies en immateriële schade (vermogensschade en ander nadeel);
 • Derden: eventuele vertegenwoordigers, advocaten en/of (gemachtigden van) de Wederpartij en deskundigen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst van opdracht

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FerLei Legal en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen FerLei Legal en Opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever FerLei Legal een opdracht verstrekt en FerLei Legal de opdracht heeft aanvaard.
 3. Het verstrekken van een opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 2 vindt altijd schriftelijk plaats nadat Opdrachtgever de concept opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Alvorens een opdracht te accepteren, biedt FerLei Legal Opdrachtgever een kosteloos intakegesprek aan om de casus te bespreken. Nadat overeenstemming is bereikt hoe en per wanneer FerLei Legal de Overeenkomst dient uit te voeren, zendt FerLei Legal een ‘concept opdrachtbevestiging’, alsmede de tekst van deze Algemene Voorwaarden via elektronische weg kosteloos toe. 
 5. In alle gevallen zal het ondertekenen van de opdrachtbevestiging (dan wel via elektronische weg instemmen met de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden) en toezending daarvan door Opdrachtgever aan FerLei Legal gelden als het verstrekken van een opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 2.
 6. Deze Algemene Voorwaarden maken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen FerLei Legal en Opdrachtgever is overeengekomen, onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. Door het verstrekken van een opdracht aan FerLei Legal erkent Opdrachtgever met deze voorwaarden bekend te zijn en ermee in te stemmen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door FerLei Legal verstuurde aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Offertes die op verzoek van een potentiële opdrachtgever worden opgesteld en verstuurd naar die Opdrachtgever zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na ontvangst. Van voornoemde termijn kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. FerLei Legal is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan FerLei Legal is bevestigd. Indien de offerte wordt aangepast zal er een nieuwe geldigheidstermijn van 7 dagen intreden, tenzij anders is overeengekomen.
 4. FerLei Legal is niet gebonden aan kennelijke (schrijf)fouten op de website, per e-mail, per brief of anderszins.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FerLei Legal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Opdrachtgever een deel van een offerte of aanbieding afwijst, komen eventueel toegepaste kortingen te vervallen.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 7. De uit te voeren Overeenkomst wordt voldoende specifiek omschreven in de offerte. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen over en weer tussen Opdrachtgever en FerLei Legal gelden vanaf de schriftelijke acceptatie van de opdracht door FerLei Legal aan Opdrachtgever.
 2. De aanvaarde overeenkomsten leiden tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatsverbintenis. FerLei Legal voert de overeenkomst naar beste kunnen uit en met de zorgvuldigheid die van een kundig jurist mag worden verwacht.
 3. FerLei Legal is gerechtigd om de Overeenkomst feitelijk uit te doen voeren door elke (rechts-)persoon die daarvoor, naar het oordeel van FerLei Legal, geschikt is. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
 4. FerLei Legal behoudt zich het recht voor om vooraf te factureren. Uitvoering van de Overeenkomst vindt plaats nadat Opdrachtgever de factuur heeft voldaan.
 5. Reclames over nakoming van een Overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.
 6. Alle documenten in een dossier tussen Opdrachtgever en FerLei Legal worden geproduceerd in de Nederlandse taal, tenzij anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever anders verlangt, dient het verzoek expliciet schriftelijk te geschieden door Opdrachtgever. FerLei Legal heeft nimmer de verplichting met het verzoek in te stemmen. Desgewenst kan FerLei Legal het vertalen van documenten uitbesteden aan derden. De (meer)kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht (en staat ervoor in) FerLei Legal tijdig alle informatie te verschaffen die nuttig kan zijn voor het beoordelen van de aansprakelijkheid van de Wederpartij alsmede de omvang van de Schade. 
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft FerLei Legal de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen. Indien extra kosten gemoeid zijn met deze vertraging, worden deze volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. FerLei Legal is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, wanneer de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan FerLei Legal verstrekt. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige door FerLei Legal te betalen (schade-)vergoeding, maar is gehouden de schade van FerLei Legal – waaronder alsdan in elk geval begrepen een redelijke vergoeding voor de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, kantoorkosten en omzetbelasting – te vergoeden.  
 4. Andere eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever aan FerLei Legal, alsmede de gevolgen van het niet tijdig verschaffen van de informatie als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden, komen volledig voor risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever op de hoogte geraakt van nieuwe informatie omtrent de uit te voeren Overeenkomst en die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn, is Opdrachtgever gehouden FerLei Legal onverwijld op de hoogte te stellen. Hieronder valt in elk geval informatie omtrent ontvangen (deel)betalingen door de Wederpartij aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden van de zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar, indien daarvan sprake is. FerLei Legal heeft geen invloed op de dekking(sgraad) die door de verzekeraar wordt gehanteerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van (voorschot)nota’s voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 – Annulering en opzegging van een Overeenkomst door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst vóór aanvang van de werkzaamheden door FerLei Legal, te annuleren. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.
 2. Indien Opdrachtgever in geval van annulering van de opdracht reeds een voorschot heeft voldaan aan FerLei Legal ten behoeve van de te verrichten opdracht, zal het te restitueren bedrag worden bepaald in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever is een minimumbedrag van € 25,00 verschuldigd in geval van een restitutie. 
 3. Indien een vaste prijsafspraak is gemaakt met Opdrachtgever voor een specifiek uit te voeren Overeenkomst, zal bij opzegging door Opdrachtgever het gebruikelijke uurtarief gehanteerd worden bij het opstellen van de eindafrekening.  

Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging

 1. FerLei Legal is bevoegd de Overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet volledig nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door FerLei Legal in gebreke te zijn gesteld. 
 2. De Overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken worden beëindigd indien FerLei Legal van oordeel is dat er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken. Het voornoemde zal gemotiveerd worden besproken aan Opdrachtgever. Gedurende de opzegtermijn zal FerLei Legal zich ertoe inspannen het dossier op een deugdelijke wijze over te dragen aan de Opdrachtgever en/of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 onder a en 7 onder b kan de Overeenkomst onmiddellijk met een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk door FerLei Legal worden ontbonden wanneer:
  a.) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  b.) Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  c.) Beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Opdrachtgever;
  d.) Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de bevoegdheid verliest over zijn vermogen of delen daarvan te beschikken.
 4. De ontbinding zoals in artikel 7a-c aan bod is gekomen, vindt plaats middels een schriftelijke mededeling van FerLei Legal aan Opdrachtgever.
 5. Door de ontbinding, zoals in dit artikel bedoeld, ontstaat voor (i) voor Opdrachtgever geen recht tot terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen, (ii) voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en (iii) voor FerLei Legal geen ongedaanmakingsverplichtingen ten aanzien van reeds door FerLei Legal verrichte prestaties.
 6. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring. Alvorens Opdrachtgever deze verklaring tot FerLei Legal richt, dient hij FerLei Legal te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient uiteen te zetten.
 7. Indien FerLei Legal instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van FerLei Legal, worden alle vorderingen van FerLei Legal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft FerLei Legal steeds recht op vergoeding van al haar geleden en nog te lijden vermogensschade zoals gemaakte kosten, geleden verlies, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Honorarium, verschotten en facturering 

 1. FerLei Legal hanteert een uurtarief van € 140,00 exclusief 6% kantoorkosten, 21% BTW, en verschotten.
 2. De kosten van uitvoering van de opdracht door FerLei Legal omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting en de verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor het algemeen geldende uurtarief.
 3. Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn. Dit kan een gehele behandeling van een zaak omvatten of een expliciet aangegeven deel van de zaak.
 4. Een vaste prijs wordt altijd schriftelijk overeengekomen en geldt alleen voor de opdracht, zoals omschreven in de Overeenkomst die aan Opdrachtgever zal worden voorgelegd. Kantoorkosten worden dan als een door FerLei Legal vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de vaste prijs niet gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden met spoed. Onder werkzaamheden met spoed worden verstaan, dossiers die worden aangemeld bij FerLei Legal, waarin een actie vereist is binnen drie dagen. FerLei Legal kan een ander tarief hanteren. Een vaste prijs wordt altijd schriftelijk overeengekomen en geldt alleen voor een opdracht, zoals omschreven in de Overeenkomst die aan Opdrachtgever zal worden voorgelegd.
 6. Bijzondere kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten worden voorafgaand aan de start van een gerechtelijke procedure gefactureerd. Deze kosten moeten bij een toewijzend vonnis aan Opdrachtgever worden vergoed (door de wederpartij). Nakosten zoals deurwaarderskosten voor de uitvoering van een vonnis worden aan
  Opdrachtgever doorbelast dan wel met een opbrengst van de zaak verrekend.
 7. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, portokosten, kosten van uittreksels, etc.), die in het kader van de opdracht door FerLei Legal ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Deze kosten komen in beginsel voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van derden zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht en worden door FerLei Legal niet vooruitbetaald. Reistijd van en naar een locatie ten behoeve van het verrichten van handelingen in het dossier (bv. bijwonen van zittingen of afspraken met Opdrachtgever) worden eveneens gefactureerd.
 8. FerLei Legal is steeds gerechtigd van Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.
 9. FerLei Legal zendt de factuur met de eerste (vooruit)betaling, samen met de definitieve opdrachtbevestiging naar Opdrachtgever. FerLei Legal zal zorgdragen voor een degelijke adminstratie met betrekking tot de gewerkte uren in een dossier. Op verzoek van Opdrachtgever zullen tussentijdse nota’s of eindnota’s nader worden gespecificeerd. Verstrekking van een urenspecificatie geschiedt uiterlijk 7 werkdagen na de aanvraag door Opdrachtgever.
 10. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum op straffe van nietigheid schriftelijk door FerLei Legal te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren worden door FerLei Legal in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9 – Betaling van facturen

 1. Betaling van facturen door Opdrachtgever aan FerLei Legal dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL89 INGB 0008 3135 55 ten name van ferlei legal.
 2. Werkzaamheden inzake de betreffende Overeenkomst zullen worden gestart nadat de eerste factuur zoals vermeld in artikel 9.1 is voldaan. FerLei Legal zal Opdrachtgever informeren wanneer de betaling is ontvangen.
 3. Verrekening van eventuele vorderingen op FerLei Legal met een factuur is uitgesloten.
 4. Bij overschrijding van de termijn zoals vermeld in artikel 9.1, is Opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. FerLei Legal is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan. FerLei Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 5. Betalingsregelingen kunnen worden afgesproken. FerLei Legal is hier nimmer toe verplicht. De betalingsafspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd en uitdrukkelijk geaccordeerd door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de betalingsregeling niet naleeft, vervalt de betalingsregeling en is het bedrag (dat nog resteert) ineens opeisbaar.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (in geval van een consument) of de wettelijke handelsrente (ingeval van een onderneming) plus 2% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, tot op het moment van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. 
 7. Indien FerLei Legal invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De minimale incassokosten bedragen € 40,00. Onderstaand tabel wordt gehanteerd:

Hoofdsom tot en met  Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500) € 625
€ 10.000 € 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000) € 875
€ 200.000 € 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000) € 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over (hoofdsom – € 200.000) € 6.775

 1. De volledige vordering van FerLei Legal op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: 
  a.) opdrachtgever failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt;
  b.) in geval van een onderneming als Opdrachtgever, de onderneming ontbonden of geliquideerd wordt;
  c.) Opdrachtgever onder curatele, onder bewind wordt gesteld of komt te overlijden.
  d.) Indien Opdrachtgever, in gebreke blijft, is FerLei Legal gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Eventueel ontstane schade ten gevolge van de opschorting dan wel beëindiging komen voor rekening van Opdrachtgever. FerLei Legal is nimmer hiervoor aansprakelijk.

Artikel 10 – Vaste prijsafspraken 

 1. FerLei Legal kan met een opdrachtgever een vaste prijs overeenkomen voor de uit te voeren werkzaamheden. De overeengekomen prijs is te allen tijde naar redelijkheid van de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden in het dossier. FerLei Legal is gerechtigd eventuele meerwerk tegen een meerprijs in rekening te brengen. 
 2. Indien Opdrachtgever niet instemt met de meerprijs, is FerLei Legal niet gehouden het meerwerk uit te voeren. 
 3. Het eventueel toegewezen bedrag aan salaris gemachtigde komt FerLei Legal toe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – No cure – no pay

 1. FerLei Legal kan met Opdrachtgever overeenkomen op basis van no cure – no pay (hierna: NCNP) een Overeenkomst uit te voeren.
 2. De werkzaamheden van FerLei Legal worden pas uitgevoerd op basis van NCNP nadat de afspraken schriftelijk door FerLei Legal zijn bevestigd en een eventuele overeengekomen vaste vergoeding is voldaan. Deze vaste vergoeding bedraagt minimaal € 140,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW ter beoordeling van alle aangeleverde documenten, dossieropbouw en voor het uitbrengen van een advies hoe de opdracht aangepakt zal worden. Nieuwe informatie met betrekking tot de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de Overeenkomst op basis van NCNP ingetrokken wordt. FerLei Legal en Opdrachtgever treden in dat geval met elkaar in overleg.
 3. Opdrachtgever is na afronding van een zaak een provisie van 25% verschuldigd aan FerLei Legal. Mits schriftelijk anders overeengekomen, heeft het NCNP-percentage altijd betrekking op de bruto vergoeding dan wel op de hoofdsom die door de wederpartij aan Opdrachtgever voldaan, voldaan zal worden dan wel door de rechter is toegekend.
 4. Verrekening dan wel facturering van het NCNP-bedrag vindt plaats nadat het geschil ten einde is dan wel nadat de wederpartij enige vergoeding aan Opdrachtgever heeft gedaan onder verrekening van een eventueel reeds betaalde vaste vergoeding. Facturering vindt ook plaats als Opdrachtgever besluit om uitbetaling van enige vergoeding later te laten plaatsvinden.
 5. Indien Opdrachtgever, nadat de NCNP-afspraak schriftelijk door FerLei-Legal is bevestigd, de opdracht eenzijdig beëindigt, is deze een vergoeding verschuldigd op basis van de feitelijk gewerkte uren (gebaseerd op het uurtarief). Een eventueel reeds betaalde vaste vergoeding zal hiermee worden verrekend.
 6. Een opdracht is afgerond wanneer Opdrachtgever en de Wederpartij onderling een schikking hebben getroffen of indien de rechter een vonnis heeft uitgesproken. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de provisie verschuldigd aan FerLei Legal.
 7. Indien partijen buitengerechtelijk dan wel vóórdat een eindvonnis wordt gewezen, tot een schikking komen, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan FerLei Legal, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijk gewerkte uren. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan twee punten volgens het liquidatietarief in kantonzaken. Reeds gefactureerde voorschotnota’s zullen niet worden verrekend met de eindnota, aangezien deze kosten zien op de reeds (buitengerechtelijk) verrichte werkzaamheden. De kosten zullen voor zover mogelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij in het schikkingsvoorstel. FerLei Legal zal (op verzoek) een gespecificeerde urenverantwoording overleggen. 
 8. Het eventueel toegewezen bedrag aan salaris gemachtigde komt FerLei Legal toe, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Kosten van derden (zoals tevens vermeld in artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden) of andere kosten die zijn gemaakt in het kader van de procedure vallen niet onder de NCNP-Overeenkomst en komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden apart en gespecificeerd in rekening gebracht. 
 10. Indien vanwege de concrete feiten en omstandigheden in een zaak in alle redelijkheid wordt geconcludeerd dat deze niet meer op basis van NCNP behandeld kan worden, is FerLei Legal gerechtigd om de behandeling van de zaak in te trekken of te beëindigen en een gespecificeerd bedrag in rekening te brengen voor de (reeds uitgevoerde) werkzaamheden.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, te verstrekken. Ook is het niet toegestaan deze informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen is. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan:
  a.) de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen; 
  b.) accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting. 
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van FerLei Legal, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij FerLei Legal daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
 4. FerLei Legal zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden. 
 5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en FerLei Legal.

Artikel 13 – Intellectueel Eigendom

 1. FerLei Legal behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever. Hieronder vallen in ieder geval (niet limitatief): de inhoud van de website, social mediapagina’s, de teksten, afbeeldingen, merken, domeinnamen, logo’s etc.  
 2. De producten zoals genoemd onder artikel 13a zijn auteursrechtelijk beschermd.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van FerLei Legal, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 
 4. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van FerLei Legal. Opdrachtgever is uiteraard gerechtigd om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 
 5. Indien FerLei Legal algemene voorwaarden voor Opdrachtgever vervaardigt, behoudt FerLei Legal zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Opdrachtgever vrij staat desbetreffende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat Opdrachtgever echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden aan derden door te verkopen, en/ of voor enig ander commerciële doeleinden uit te buiten.

Artikel 14 – Inschakelen deskundige

 1. FerLei Legal is gerechtigd externe deskundigen in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. De externe deskundigen kunnen onder meer worden verzocht het bestaan en de omvang van de Schade vast te stellen.
 2. De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van een externe deskundige komen in beginsel voor rekening van Opdrachtgever. Het inschakelen van een externe deskundige vindt altijd plaats in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verplicht volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan eventuele onderzoeken door de externe deskundige, waaronder in elk geval begrepen (i) het verstrekken van de door de deskundige opgevraagde (medische) informatie en (ii) het (op tijd) verschijnen op één of meerdere onderzoeksafspraken bij de externe deskundige.
 4. Wanneer Opdrachtgever de verplichtingen als bedoeld in artikel 13c niet volledig nakomt, is FerLei Legal gerechtigd de kosten die daarmee verband houden in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 15 – Doorverwijzing naar een advocaat

 1. Wanneer de Wederpartij geen (volledige) aansprakelijkheid erkent en/of wanneer er een verschil van inzicht bestaat tussen de Opdrachtgever en de Wederpartij over de omvang van de Schade, kan FerLei Legal Opdrachtgever doorverwijzen naar een advocaat.
 2. De kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de advocaat komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is de cliënt van de advocaat en maakt afspraken met de advocaat over diens honorarium en de (proces)strategie.
 3. Op de dienstverlening door de advocaat zijn, naast de geldende wettelijke regelingen, de regelingen van de Orde van Advocaten en/of de algemene voorwaarden van de advocaat van toepassing.
 4. Wanneer FerLei Legal Opdrachtgever doorverwijst naar een advocaat, is, naast Opdrachtgever, FerLei Legal ertoe gehouden de advocaat te voorzien van alle relevante informatie over het dossier, voor zover FerLei Legal die informatie onder zich heeft.

Artikel 16 – Gewijzigde omstandigheden en meerwerk

 1. In sommige gevallen kunnen de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en FerLei Legal op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd. In dat geval zal overleg plaatsvinden over de tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk of minderwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtgever dat de termijn om de overeenkomst te voltooien, eventueel zal worden aangepast.
 3. FerLei Legal is nimmer gehouden in te stemmen met het verzoek tot wijzigen van de Overeenkomst. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. De aansprakelijkheid van FerLei Legal is te allen tijde beperkt tot 50% van het betreffende financieel belang per Overeenkomst.
 2. Betaalde griffierechten en deurwaarderskosten door Opdrachtgever vallen expliciet niet onder betaalde werkzaamheden en kunnen dus niet worden teruggevorderd van FerLei Legal. Daarnaast is FerLei Legal nimmer aansprakelijk voor te betalen proceskosten bij veroordeling van de Opdrachtgever. 
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan FerLei Legal onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is FerLei Legal niet aansprakelijk voor de ontstane schade. 
 4. Wanneer Opdrachtgever handelt of beslist in strijd met de adviezen van FerLei Legal, komen de gevolgen daarvan volledig voor rekening van Opdrachtgever. Daaronder wordt in ieder geval verstaan:
  a.) het geval waarin Opdrachtgever in afwijking van het advies van FerLei Legal een overeenkomst met de Wederpartij sluit ter beëindiging van het geschil tussen Opdrachtgever en de Wederpartij; en
  b.) het geval waarin Opdrachtgever in afwijking van het advies van FerLei Legal beslist het geschil met de Wederpartij al dan niet tijdelijk te laten rusten.
 5. FerLei Legal is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 
 6. Bij het inschakelen van Derden is FerLei Legal niet aansprakelijk voor fouten die door deze Derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere Derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
 7. Aansprakelijkheid van FerLei Legal voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of proceskosten veroordeling is te allen tijde uitgesloten. 
 8. Opdrachtgever vrijwaart FerLei Legal voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen FerLei Legal en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever FerLei Legal uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan FerLei Legal verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
 9. Indien Opdrachtgever aan FerLei Legal in het kader van het uitvoeren van de opdracht informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Opdrachtgever vergoed.

Artikel 18 – Overmacht

 1. FerLei Legal is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop FerLei Legal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FerLei Legal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. FerLei Legal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat FerLei Legal haar verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt ook ziekte en arbeidsongeschiktheid verstaan.
 3. FerLei Legal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zowel Opdrachtgever als FerLei Legal gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien voormelde situatie zich voordoet als de Overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden naar evenredigheid het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te voldoen aan FerLei Legal. FerLei Legal is gerechtigd om het reeds nagekomen resp. na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. In geval van overmacht zal FerLei Legal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen.

Artikel 19 – Klachtenregeling 

 1. Klachten kunnen helaas ontstaan. FerLei Legal streeft altijd naar een adequate oplossing. Een klacht van Opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht dient bij voorkeur direct bespreekbaar te worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk dan wel wenselijk is, kan Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen. Een klacht dient binnen twee weken na het uitvoeren van de opdracht kenbaar te worden gemaakt aan FerLei Legal. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Bij FerLei Legal ingediende klachten zoals in artikel 19a bedoeld, worden binnen een termijn van zeven (7) dagen schriftelijk bevestigd, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Een inhoudelijke reactie op de klacht volgt in ieder geval binnen twee weken na het aflopen van de termijn zoals in de eerste volzin bedoeld. 
 3. Het recht op schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn zoals gesteld in artikel 19b, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn gerechtvaardigd is. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waar hij FerLei Legal opdracht voor heeft gegeven.
 4. FerLei Legal zal met Opdrachtgever een gesprek aangaan, hetzij in persoon, hetzij telefonisch, hetzij via videoverbinding. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 5. Van het gesprek bedoeld in artikel 19c wordt een verslag gemaakt. 
 6. Indien de klacht terecht wordt bevonden, zal FerLei Legal in overleg treden met Opdrachtgever omtrent een redelijke tegemoetkoming in de geleden schade, rekening houdend met de bepalingen in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien een klacht onterecht wordt bevonden, zal FerLei Legal Opdrachtgever dit schriftelijk en gemotiveerd bevestigen.

Artikel 20 – Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met FerLei Legal wordt aan FerLei Legal toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal FerLei Legaluitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. FerLei Legal zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Voorts wordt verwezen naar de Privcayverklaring op de website: www.ferlei-legal.nl. 

Artikel 21 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter en forumkeuze

 1. Deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door Nederlands recht
 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten.
 3. FerLei Legal heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de website www.ferlei-legal.nl geregeld te raadplegen, aangezien op de website de meest actuele wijzigingen zullen worden vermeld. Opdrachtgever wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen één maand na de wijziging schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de Overeenkomst op de datum die in de kennisgeving door FerLei Legal is genoemd.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven FerLei Legal en Opdrachtgever gebonden aan de overige bepalingen. FerLei Legal zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2021.

Laatste wijziging: Den Haag, januari 2024.